1. Home
 2. Regulamin

Regulamin

Dzień dobry! 

W Regulaminie Strony Internetowej www.aitrainer.eu oraz aplikacji internetowej o nazwie AiTRAINER znajdziesz informacje o sposobie zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniach reklamacyjnych, czy dostępnych usługach elektronicznych. 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu są dla Ciebie niejasne, zadaj pytanie na contact@aitrainer.eu żadnej wiadomości nie pozostawiamy bez odpowiedzi.  

Pamiętaj, że to Ty ostatecznie decydujesz o tym jak wygląda Twój trening! Jeśli Twoje zdrowie lub umiejętności nie pozwalają Ci na wykonanie pełnego treningu, który dla Ciebie opracowaliśmy, skontaktuj się z naszym trenerem. 

Ponadto, pamiętaj o badaniach i konsultacjach z lekarzami przed rozpoczęciem określonej diety i treningu. Dbajmy o siebie i osiągajmy szczyty naszych możliwości! 

Pozdrawiamy i życzymy udanych treningów! 

Zespół AiTrainer 

 

 

Regulamin Strony Internetowej www.aitrainer.eu 

oraz Aplikacji internetowej AiTRAINER 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Właścicielami, dostawcami i współadministratorami Aplikacji są Dawid Markiel, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Markiel, ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8871626847, REGON: 366513121 oraz Marcin Kawalec, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kawalec, ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8951920543, REGON: 366509071, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Inpeak Dawid Markiel Marcin Kawalec S.C. (dalej: Właściciel)
  NIP: 8992809630 REGON: 366510542, ul. Lotnicza 139, 54-132 Wrocław, kontakt mailowy: contact@aitrainer.eu
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających (dalej: Osoba Odwiedzająca) stronę internetową www.aitrainer.eu (dalej: Strona Internetowa) oraz  osób, które zarejestrowały się w aplikacji internetowej (dalej: Użytkownik oraz Aplikacja)  
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Osoby Odwiedzającej stronę umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Strony Internetowej to urządzenie z dostępem do sieci Internet, standardowy system operacyjny, najnowsza wersja przeglądarki internetowej, aktywny adres e-mail.
 4. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 4 oraz ponadto, posiadania roweru, pulsometru lub miernika mocy, oraz synchronizacji Konta Użytkownika w Aplikacji z platformą Strava lub Garmin Connect.
 5.  Właściciel oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz Osobom Odwiedzającym Stronę Internetową stały dostęp do Strony Internetowej oraz Aplikacji. Jednakże Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej lub Aplikacji będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Strony Internetowej lub Aplikacji w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników lub Osób Odwiedzających.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik lub Osoba Odwiedzająca, korzystając z linków umieszczonych na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla prawidłowego korzystania z Aplikacji AiTRAINER w szczególności zarejestrowania się w Aplikacji jako Użytkownik oraz korzystania z funkcji dostępnych w Aplikacji, uiszczania płatności i koordynowania treningu. Akceptacja odbywa się poprzez rejestrację Użytkownika oraz potwierdzenie jego rejestracji (aktywacji) w drodze kliknięcia w link przesłany na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji (podwójna weryfikacja).
 8.  Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez AiTRANER w aplikacji oraz na stronie internetowej www.aitrainer.eu w sposób umożliwiający Użytkownikowi/Osobie Odwiedzającej stronę zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez pobranie, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 9. Ilekroć w Regulaminie użyto wymienionych poniżej zwrotów zapisanych wielką literą, mają one znaczeni wskazane w niniejszym ustępie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  Aplikacja – oprogramowanie o nazwie AiTRAINER (aplikacja internetowa), za pośrednictwem której zarejestrowany klient może skorzystać z usługi dostarczanej przez Właściciela. 

  Użytkownik – Użytkownik Aplikacji, każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne Konto Użytkownika w Aplikacji. 

  UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej. 

  Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, prowadzona odpłatnie przez Właścicieli dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do jednego adresu e-mail Użytkownika, będące częścią Aplikacji i platformy strony www.aitrainer.eu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, dane przekazane w trakcie korzystania z Aplikacji oraz na etapie uaktualniania danych osobowych. 

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła Umowę.  

  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. 

  Usługi – wszelkie Usługi świadczone droga elektroniczną przez Właściciela dostępne na Stronie Internetowej. 

  Ograniczenie dostępu – trwałe lub czasowe ograniczenie możliwości korzystanie z funkcji Aplikacji  

  Rejestracja – podanie adresu mailowego oraz hasła za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej oraz dokonanie aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie linku aktywującego w wiadomości mailowej przesłanej przez Właściciela. 

  Regulamin – niniejszy regulamin Stanowiący treść Umowy zawieranej przez Właściciela z Użytkownikiem.  

  Subskrypcjaokreślona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Właścicielowi tytułem zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 30 dni obowiązywania Umowy. 

  Zakres Usługi – określona część zobowiązania właściciela względem użytkownika Aplikacji, która zawsze jest określona na stronie www.aitrainer.eu oraz jest wyartykułowana w Aplikacji. 

  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom/Osobom Odwiedzającym otrzymywanie od Właściciela cyklicznych informacji w szczególności o Produktach oferowanych przez Właściciela, Akcjach Promocyjnych, na podany przez osobę zainteresowaną adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą osoby fizycznej. 

 

 §2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI.

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji lub Strony Internetowej w szczególności zakres i warunki zawierania Umów. Właścicielami i administratorami Aplikacji i Strony Internetowej są Dawid Markiel, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Markiel , ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8871626847, REGON: 366513121 oraz Marcin Kawalec, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kawalec, ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8951920543, REGON: 366509071, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Inpeak Dawid Markiel Marcin Kawalec S.C.  
  NIP: 8992809630 REGON: 366510542, ul. Lotnicza 139, 54-132 Wrocław, kontakt mailowy: contact@aitrainer.eu. Autorskie prawa majątkowe do powyższych, w zakresie, w jakim nie obejmują̨ przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, nalezą̨ w całości do Właścicieli.  
 2. Z uwagi na stały rozwój Aplikacji, stanu wiedzy technicznej, Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji, w szczególności w ramach Aplikacji lub Strony Internetowej poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron lub usuniecie istniejących, a także zmianę̨ technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Właściciela do zmiany Regulaminu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika.  
 3. Aplikacja jak i Strona Internetowa jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa polskiego. Właściciel jest zobowiązany do obsługi technicznej Aplikacji oraz do wykonywania Umowy z zachowaniem należytej staranności. Właściciel zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Aplikacji.  
 4. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i odpłatne dla każdego Użytkownika.  
 5. Użytkownik zobowiązuje się̨ do zapoznania z treścią Regulaminu i jego bezwzględnego przestrzegania. Korzystanie z Aplikacji i założenie Konta Użytkownika oznacza zapoznanie się, a następnie wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji Konta Użytkownika. 
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Właściciel podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez czasowe lub trwałe ograniczenie dostępu lub usunięcie Konta Użytkownika i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji. 
 7. Ograniczenie dostępu do Konta Użytkownika następuje na okres nie dłuższy niż̇ 14 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny ograniczenia dostępu oraz daty odblokowania Konta Użytkownika.  

 

 §3 REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI.

 

 1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez dokonanie następujących czynności: 

  a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji udostępnionego na Stronie Internetowej.
   

  b) akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

  c) Właściciel oświadcza, iż pierwszych 14 dni korzystania z Aplikacji będzie zawsze darmowe.

 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika koniecznym jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 1 ust. 4 i 5. 
 3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem, a Właścicielem, której przedmiotem jest świadczenie Usług zgodnie z Zakresem Usług.  
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Użytkownika (logowanie) poprzez formularz logowania dostępny na Stronie Internetowej. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji i powiązanego z nim hasła.  
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas rejestracji. 

 

§4 UMOWA Z WŁAŚCICIELEM, CZAS TRWANIA, ZASADY JEJ ROZWIĄZANIA ORAZ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO KONTA KLIENTA.

 

 1. Umowa z Właścicielem zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Konta Użytkownika. 
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez wybranie i potwierdzenie w Aplikacji opcji „Usuń Konto” w Koncie Użytkownika lub poprzez pocztę elektroniczną (wysłanie wiadomości o stosownej treści wyrażającej chęć rozwiązania Umowy z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika na adres mailowy contact@aitrainer.eu. 
 4. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Właściciela w każdy przypadku – z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie Właściciela o wypowiedzeniu sporządzonym w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika. 
 5. Rozwiązanie Umowy wywołuje skutek w postaci usunięcia Konta Użytkownika.  

 

§5 PŁATNOŚCI. 

 

 1. Wynagrodzenie za Zakres Usług odpowiada wartości wykupionego przez Użytkownika wariantu korzystania z Aplikacji. Wszystkie warianty korzystania z Aplikacji wraz z cennikiem są zawsze prezentowane na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji. 
 2. Jednym z warunków korzystania z Aplikacji jest opłacenie przez Użytkownika Subskrypcji. 
 3. Opłata Subskrypcji następuję z góry na okres 30 dni i jest ona liczona w dniach. 
 4. Uiszczona Subskrypcja nie podlega zwrotowi. 
 5. Okres obowiązywania Subskrypcji jest niepodzielny i nieprzerwany. 
 6. Subskrypcja jest zawsze przypisana do Konta Użytkownika i nie może być w żaden sposób przeniesiona. 
 7. Płatności można dokonać za pomocą kart płatniczych Visa, Master Card, American Express przy użyciu systemu płatniczego Stripe. 
 8. Każda kolejna opłata za Subskrypcję, w związku z zawarciem Umowy na czas nieoznaczony, z wyjątkiem pierwszej wpłaty będzie pobierana cyklicznie oraz automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres 30 obowiązywania Umowy.   
 9. W przypadku zmiany wartości cennika lub warunków korzystania z Aplikacji, Użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. W takiej sytuacji, Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji, a nowe opłaty nie zostaną mu naliczone od kolejnego okresu rozliczeniowego. 

 

§6 SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY.

 

 1. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji dokonuje wyboru Zakresu Usług, z którego chce skorzystać. Następnie Użytkownik opłaca Subskrypcję za określony Zakres Usług przy użyciu płatności kartą płatniczą. 
 2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu Subskrypcji jest poprawna rejestracja konta w Aplikacja/Stronie Internetowej, dokonanie zapłaty za Subskrypcję oraz akceptacja Regulaminu. 
 3. Użytkownik za pośrednictwem strony transakcyjnej w Aplikacji dokonuje płatności za wybrany Zakres Usług. 
 4. Zapłata następuje w dacie wpływu środków na numer rachunku bankowego Właściciela. 

 

 §7 OKRES TESTOWY

 

 1. Z dniem zarejestrowania w Aplikacji AiTRAINER Użytkownik ma prawo do jednorazowego bezpłatnego Okresu testowego. Okres testowy kończy się po upływie 14 dni od daty jego rozpoczęcia lub w momencie dokonania pierwszego zakupu Subskrypcji. Użytkownik może wykupić Subskrypcję w czasie trwania Okresu testowego, jak i po jego upływie. Po upływie Okresu testowego Użytkownik może również usunąć swoje konto z Aplikacji AiTRAINER. 

 

§8 PROCEDURY REKLAMACYJNE.

 

 1. Użytkownik oraz Osoba Odwiedzająca ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Zakresu Usług lub Aplikacji, w szczególności zasad funkcjonowania Aplikacji, kwestii związanych z rozliczaniem płatności Serwisu lub świadczeniem Właściciela. 
 2. Reklamacje dot. Zakresu Usług lub Aplikacji można złożyć w formie elektronicznej pod adresem e-mail: contact@aitrainer.eu lub w formie pisemnej na adres Właściciela wskazany na wstępie Regulaminu. 
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię̨ i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w miarę̨ możliwości – także dokumentację zdjęciową. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji rozpatrujący zwraca się̨ do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  
 4. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie jak reklamacja, chyba że z treści reklamacji wynika, że Użytkownik lub Osoba Odwiedzająca wyraził wolę otrzymania jej w innej formie.  
 5. W przypadku uznania reklamacji w całości lub części, kwoty żądane przez osobę, która złożyła reklamację zostaną mu zwrócone w terminie 14 dni liczonych od dnia uznania reklamacji.  

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia rejestracji Konta Użytkownika. Powyższe dotyczy również Przedsiębiorcy – Konsumenta,  który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.  
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Właścicielowi przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład w następujących formach: 

  a) pisemnie na adres: Inpeak, ul. Lotnicza 139, 54-132 Wrocław;

  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aitrainer.eu.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 

§10 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCIELA.

 

 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji i z jej zawartości na własne ryzyko. Programy, treningi, ćwiczenia i wszelkie powiązane działania udostępniane za pośrednictwem Aplikacji mogą stanowić ryzyko nawet dla zdrowych osób. Użytkownik Aplikacji kieruje się własnym osądem i zdrowy rozsądkiem co swoich umiejętności, przygotowania fizycznego, stanu zdrowia i miejsca w którym wykonuje ćwiczenia i treningi. 
 2. Użytkownik decyduje się na uczestnictwo programach, treningach, ćwiczeniach i wszelkich powiązanych działaniach udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji i z własnej woli i inicjatywy, świadomie i dobrowolnie ponosząc wszelkie ryzyko związane z takimi działaniami. 
 3. Użytkownik przystępując do uczestnictwa w programach, treningach, ćwiczeniach i wszelkich powiązanych działaniach udostępnianych za pośrednictwem aplikacji jest świadomy i wyraża zgodę na to, że Właściciel nie będzie przeprowadzać żadnych kontroli i nadzoru, ani nie będzie angażować się w przygotowanie, wykonywanie i przeprowadzanie żadnych działań związanych kontrolą sposobu w jaki Użytkownik korzysta z usług i informacji świadczonych za pomocą Aplikacji. 
 4. Użytkownik ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o bezpieczeństwo w miejscu wykonywania ćwiczeń i treningów, przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego, do monitorowania zachowań swojego organizmu i dokonywania oceny stanu zdrowia podczas ćwiczeń. 
 5. Informacje przekazywane za pośrednictwem aplikacji mają jedynie charakter informacyjny, a Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Użytkownik stosując się wskazówek i informacji przekazywanych za pośrednictwem Aplikacji lub w przypadku niemożliwości korzystania z tych usług i informacji, dozna kontuzji, choroby lub jakiegokolwiek innego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. 
 6. Właściciel udostępniając informacje i usługi za pośrednictwem Aplikacji udziela porad ogólnych i nie udziela profesjonalnych porad medycznych. Usługi nie są usługami ani wyrobami medycznymi, a podawane za ich pośrednictwem dane nie mają być w zamierzeniu wykorzystywane dla celów medycznych, ani służyć do celów rozpoznawania czy leczenia chorób, dolegliwości lub urazów ani zapobiegania im. 
 7. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne powstałe w wyniku ćwiczeń na podstawie programów treningowych, zaleceń dietetycznych, korzystania z porad lub produktów,, ani uczestnictwa w wydarzeniach, w tym również w wydarzeniach o których Użytkownik dowiedział się za pośrednictwem informacji i usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji. 
 8. Korzystanie z informacji i usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji nie stanowi, ani nie ustanawia relacji typu lekarz-pacjent, terapeuta-pacjent, ani tez żadnego innego typu relacji z pracownikiem służby zdrowia. Usługi i informacje świadczone za pośrednictwem aplikacji nie są i nie powinny być wykorzystywane zamiast porady lekarza lub innego specjalisty z dziedziny medycyny, wizyty, rozmowy lub konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą medycznym lub informacji zawartych na/w jakimkolwiek opakowaniu lub etykiecie produktu. 
 9. Przed skorzystaniem z usług i informacji przekazywanych za pośrednictwem aplikacji, w związku z jakąkolwiek aktywnością fizyczną czy programami treningowymi, czy też programami lub poradami dietetycznymi Użytkownik ma obowiązek skonsultować się z lekarzem i rozważyć powiązane ryzyko. W razie jakiegokolwiek niepokoju o stan zdrowia, kontuzji lub wypadku Użytkownik ma obowiązek natychmiast zadzwonić do swojego lekarza lub na miejscowy numer ratunkowy. 
 10. Przystępując do korzystania z usług i informacji świadczonych za pośrednictwem aplikacji, każdy Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że otrzymał od swojego lekarza zgodę na uczestnictwo w programach, treningach, ćwiczeniach i wszelkich powiązanych działaniach udostępnianych za pośrednictwem aplikacji oraz że skonsultował się z lekarzem przed dokonaniem jakichkolwiek zmian diety na podstawie informacji dostępnych za pośrednictwem aplikacji. 
 11. Użytkownik oświadcza, że ma pełną świadomość, że korzystanie z aplikacji niesie ze sobą nieodłączne i istotne ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci i dobrowolnie podejmuje wszelkie znane i nieznane ryzyko związane z tymi aktywnościami, nawet jeśli zostanie ono spowodowane w części lub w całości przez działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony Właściciel  lub działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony innych. 
 12. Właściciel  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek działalność podmiotów zewnętrznych, ani za jakiekolwiek wydarzenia, wyścigi, konkursy, zajęcia, działalność sportową,, ani wydarzenie sportowe podczas których wykorzystywane są usługi i informacje świadczone za pośrednictwem aplikacji lub informacje i usługi Właściciela promowane za ich pośrednictwem. 
 13. Właściciel  zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług lub funkcji aplikacji w dowolnym czasie bez obowiązku powiadamiania o tym użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika, ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody, stan zdrowia, urazy, kontuzje w przypadku modyfikacji, zawieszenia, zmiany lub zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji. 

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU.

 

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie. 
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy jak i Regulaminu zobowiązują się w pierwsze kolejności rozwiązywać w drodze negocjacji i polubownie. W przypadku konieczności dochodzenia swoich praw przed sądem, właściwym miejscowo sądem powszechnym dla wszelkich spraw o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.  
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie (z zastrzeżeniem innych zmian wymienionych w Regulaminie powyżej), w każdym czasie na zasadach opisanych poniżej.  
 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić z następujących przyczyn: 

  a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce mających wpływ na treść Regulaminu,

  b) zmian technicznych w ramach Aplikacji lub jej funkcjonalności,  

  c) zmian zakresu świadczonych przez Właściciela usług,  

  d) zmian redakcyjnych lub językowych,  

  e) zmian organizacyjnych,  

  f) ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,  

 5. O dokonanych zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem Użytkownika, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub jej użytkowników. 

 

 §12 WSPARCIE TECHNICZNE.

 

 1. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować pod adres email: contact@aitrainer.eu. 

 

 

Regulamin, wersja 1.1 z dn. 03.03.2022 r.