1. Home
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

AiTRAINER.eu 

 

Spis treści: 

 • §1 Informacje ogólne
 • §2 Współadministratorzy danych osobowych
 • §3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
 • §4 Kategorie danych osobowych
 • §5 Odbiorcy danych osobowych
 • §6 Archiwizacja danych osobowych
 • §7 Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
 • §8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, Polityka Cookies
 • §9 Zmiany Polityki prywatności 

 

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Aplikacji do treningu dostępnej na stronie internetowej   www.aitrainer.eu nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Aplikacji lub Osoby Odwiedzającej stronę internetową. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.
 2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Aplikacja, Użytkownik itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Aplikacji.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej. 

 

§2 WSPÓŁADMINISTARTORZY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Dawid Markiel, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Markiel , ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8871626847, REGON: 366513121 oraz Marcin Kawalec, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kawalec, ul. Zabrodzka 40 lok. 2, 52-336 Wrocław, NIP: 8951920543, REGON: 366509071, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Inpeak Dawid Markiel Marcin Kawalec S.C.
  NIP: 8992809630 REGON: 366510542, ul. Zabrodzka 40 lok.2, 52-336 Wrocław (zwani dalej: Administratorem).
 2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcam do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: contact@aitrainer.eu.
 3. Na powyższy adres można przesłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.
 4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.
 5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, wysłania zapytania dotyczącego Aplikacji), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.
 6. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.  

 §3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Zapewniamy, że pozyskane od Ciebie dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosuję odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowuję w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób:
  1. poprzez rejestrację Konta Użytkownika; 
  2. poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera; 
  3. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail; 
  4. poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze; 
  5. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy; 
  6. poprzez korzystanie z Aplikacji; 
  7. poprzez uzupełnienie danych w Koncie Użytkownika w Aplikacji; 
  8. poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe. 
 5. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową/Użytkownika Aplikacji lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby na stronie lub w ramach innych kanałów komunikacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności strony (np. dokonania rejestracji Konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych).
 7. Twoje dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu: 

 

     
Cel przetwarzania  Podstawa prawna  Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje 
Prowadzenie statystyk  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działaniach, co pozwala  na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. 
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, 

w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail. 

 

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi. 
Obsługa Konta Użytkownika  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

 

Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem. 
Zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach Aplikacji  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 

Zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem. 
Gromadzenie danych w celu realizacji Umowy o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach Aplikacji  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 

Prawidłowa  realizacja zobowiązania Administratora, opracowanie planów treningowych. 
Archiwizacja dokumentów sprzedażowych  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych. 

 

 1. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, jak imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.
  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.
 2. Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera,  musisz podać wymagane dane w postaci swojego adresu mailowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera.
  Dane przekazane podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania newslettera, w którym informujemy Cię o  informacjach dotyczących Aplikacji, ciekawych promocjach i nowościach ze świata sportu, Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi. 
  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.
  Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny. W wiadomościach mailowych mogą znajdować się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący), np. w celu statystyk otwarcia maila.
 3. Konto Użytkownika. Zakładając Konto Użytkownika w naszej Aplikacji przekazujesz mi swój adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Użytkownika. 
  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.
  Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  Ponadto, żeby w pełni wykorzystać możliwości Aplikacji musisz nam również przekazać dane, które pozwolą nam przygotować Twój plan treningowy, a co za tym idzie prawidłowo wywiązać się z Umowy z nami zawartej. W tym celu po pierwszym zalogowaniu do Aplikacji poprosimy Cię o wskazanie swojej daty urodzenia, masy ciała, maksymalnego tętna, płci, imienia i nazwiska oraz FTP.
  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Użytkownika, jak również zażądać ich usunięcia. W każdej chwili możesz również usunąć swoje Konto Użytkownika. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.
  W ramach zakładania Konta Użytkownika możesz – lecz nie musisz – wyrazić zgodę na subskrypcję usługi newslettera. 

 

§4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Użytkownika, w szczególności: adres mailowy; 
  2. dane osobowe podane w formularzu Aplikacji podczas uzupełniania danych Użytkownika, w szczególności: imię i nazwisko, masa ciała, FTP, maksymalne tętno, masa ciała, data urodzenia, płeć; 
  3. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego; 
  4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Aplikacji, w tym uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.aitrainer.eu lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.  

 

§5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 
 2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać: 
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy,  ZUS, PUODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora); 
  2. ponadto w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna; 
  3. ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.  
 3.  W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Aplikacji oraz na stronie internetowej www.aitrainer.eu pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies.
 4. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA.  Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.
 5. Aplikacja do swojego prawidłowego działania wymaga synchronizacji z aplikacją Strava lub aplikacją Garmin Connect. Właścicielem aplikacji Strava jest Strava Inc. z siedzibą w San Francisco, CA 94103 USA. W ramach synchronizacji Aplikacji do powyżej wskazanego podmiotu przekazujemy informację o planowanym treningu oraz serię zaplanowanego treningu. Mając na uwadze okoliczność, iż Aplikacja może również w pełni działać w sytuacji synchronizacji z aplikacją Garmin wskazujemy, że dane osobowe osób korzystających z tej aplikacji są przetwarzane przez Garmin 1200 E.151st St.Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area) USA.Z daleko posuniętej ostrożności wskazujemy, że Państwa dane mogą być przekazane do Stravy, która z racji swojej siedziby nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności z RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że nie zapewniamy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych.Mając na uwadze powyższe, będziemy prosić Państwa w Aplikacji o wyrażenie dodatkowej zgody na przesłanie danych osobowych podmiotowi zlokalizowanemu w państwie trzecim tj. w USA, która jest niezbędna dla prawidłowości przetwarzania, gdyż istnieje potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO. 

§6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.
 2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Dane powiązane z procedurą zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług  5 lat 
Dane dla celów marketingowych  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. 

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail.  Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności. 
Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami  Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu). 
Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Użytkownika  5 lat 
Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies)  5 lat 
   

3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 

 

§7 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza  Twoje dane osobowe, wówczas masz  prawo do: 
  1. dostępu do danych osobowych; 
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
  3. uzyskania kopii swoich danych osobowych. 
 3.  Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).
 4. W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.
 5. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje.
 6. Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO. 

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, POLITYKA COOKIES

 1. Nasz polityka plików cookie znajduje się TUTAJ.
 2. Nasza Aplikacja, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, gdyż Aplikacja jest umieszczona na stronie internetowej, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Użytkowników Aplikacji, jak i Osób Odwiedzających stronę internetową. 
 3. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności. Treść Polityki cookies znajduje się tutaj. Hiperłącze.
 4. Pliki cookie służą do personalizacji reklam.
 5. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.  
 6. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii w naszej Aplikacji odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony na której mieści się Aplikacja, dostosowania treści Strony internetowej, na której umieszczona jest Aplikacja do preferencji Osoby Odwiedzające i Użytkownika, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych i łączenia z mediami społecznościowymi będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.  
 7. Gdy Osoba Odwiedzająca, Użytkownik wchodzi na Stronę internetową www.aitrainer.eu stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Użytkownikowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Użytkownika w Aplikacji, czy konkretnym adresem e-mail – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.  
 8. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Sklepu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. 
 9. Strona Internatowa korzysta z profilowania. Dzięki cookies stosowanym na Stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Stronę Internetową oraz czy i jakie treści na niej przegląda. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników i Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym/Użytkownikom reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek. 
 10. Używamy nieistotnych plików cookie stron trzecich, aby pomóc nam w pomiarze i zrozumieniu, w jaki sposób nasze produkty są używane i jak można je zoptymalizować. Możemy również otrzymywać inne informacje analityczne od tych stron trzecich. Niektóre z tych plików cookie to reklamowe pliki cookie, które wykorzystujemy do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą witrynę. Używamy następujących plików cookie do celów reklamowych: Meta Pixel, Google Ads. Inne pliki cookie służą do oceny wydajności i analizy lub do przeprowadzania badań biznesowych. Używamy następujących plików cookie do celów wydajnościowych, analitycznych i badawczych: Meta Pixel, Google Analytics.
 11. W niektórych przypadkach użytkownik może zarządzać plikami cookie stron trzecich lub zrezygnować z ich obsługi. Więcej informacji na temat zarządzania poszczególnymi ustawieniami plików cookie i zapoznanie się z odpowiadającymi im politykami prywatności można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Polityka prywatności

Google Ads: https://adssettings.google.com/ https://policies.google.com/technologies/ads
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Meta Pixel: https://www.facebook.com/help/336858938174917/ https://www.facebook.com/policies/cookies

§9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności w wersji 1.1 obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r.  
 2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Aplikacji.